Postgraduální škola

Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Obsah studia Postgraduální školy

Ve škole Universum homeopathicum se zaměřujeme na hluboké vnímání a pochopení psychologického obrazu homeopatických léků. V současné, moderní době je to to nejdůležitější, kam se homeopatie ubírá. Mnoho studentů i absolventů různých škol homeopatie má dobrý přehled o lécích, ale často je to směs různých informací, které chybí společný jednotící prvek, kdy si člověk řekne "aha!". V tom je právě cíl této Postgraduální školy. Dostupné informace složit v jeden celek, který dává dohromady smysl. Tento smysluplný celek se naučíme nejen používat, ale postupně si i studenti osvojí jak si z dostupných informací sami tyto smysluplné celky mohou vytvářet. Homeopatie není pasivní přijímání informací, je to proces do kterého je sám homeopat zapojen, učí se jinak vnímat souvislosti a postupně si osvojuje komplexní - celostní vnímání reality. Stávat se homeopatem tak není jen proces, který pomáhá ostatním zbavovat se utrpení a zdravotních problémů. Je to proces, který obohacuje samotného homeopata o poznání ostatních lidí, světa a současně i sebe samého.

  • Obrazy homeopatických léků
  • Pochopení a vnímání miasmat
  • Vedení případů, akutní homeopatie
  • Další možnosti poznávání léků, vnímání případů, provingy
  • Strava, toxicita, doplňky, akutní případy
  • Dětská homeopatie, homeopatie v těhotenství a při porodu
  • Psychiatrické případy
  • Homeopatie...

Obrazy homeopatických léků

Během studia se budeme zabývat komplexními popisy psychologie obrazů homeopatických léků. Během roku sice nemůžeme stihnout tímto způsobem probrat všechny léky, ale budeme se současně i učit, jakým způsobem je možné léky do hloubky poznávat z dostupných zdrojů. Je to důležité i pro to, že tak jak můžeme studovat obraz léku, můžeme studovat i pacienta a hledat to, co v homeopatii potřebujeme nejvíce, totiž podobnost.

Ke studiu léků budeme používat jednak skutečné, reálné případy, ale také nám může velmi dobře posloužit studium filmové postavy. Pokud je tato filmová postava dobře napsána a ztvárněna, může často vykreslit velmi široce nějaký konkrétní lék. Někteří herci hrají ve většině svých filmů stejný lék, pak je samozřejmě možné i uvažovat o tom, že je to lék vhodný přímo pro herce. Zároveň jsou filmové postavy vhodné i pro učení se analýzy, protože každý si může film pustit doma a samostatně popřemýšlet a potom může to co zjistil sdílet s ostatními.

Nad všemi případy budeme pracovat společně, každý bude mít prostor říkat vlastní názory, připomínky a dotazy. Toto postgraduální studium není vedené formou přednášek, bude se spíše jednat o workshopy. Homeopatie se mnohem účiněji osvojí aktivním přemýšlením a zapojováním se do společné práce než pasivním posloucháním přednášek. Věříme, že přátelské prostředí a vzájemná komunkace je způsob, jakým se ze studentů mohou stát schopní homeopaté.

Při výuce budeme používat počítačové repertorium Radar Opus a budeme se současně učit i repertorizovat a pracovat s repertoriem. Problém při používání počítačového repertoria je ten, že nám umožňuje přidávat mnoho rubrik, aniž by všechny rubriky byly pro analýzu důležité. Mnohem důležitější je udělat analýzu případu ještě než spustíme repertorium. Repertorium je pomůcka, ke které saháme až když případu a patologii plně rozumíme, bez toho nám repertorium dá jen málo použitelné výsledky. Není nutné mít pro studium vlastní počítačový program, hlavní je práce s případem a analýza.

Pokud někdo vlastní jiný počítačový program, může ho používat, většina programů má hlavní funkce podobné. Pokud někdo o koupi programu uvažuje, doporučuji koupit Radar Opus zvláště pro to, že používá repertorium Synthesis. Pro studenty bude připravena sleva při nákupu studentského balíčku (více o programu Radar Opus na stránce www.simillimum.cz )

V homeopatii je důležité nalézt základ, úhelný kámen, jakousi vztažnou mísu, pomocí níž můžeme uchopit jakýkoliv lék a současně pomocí níž můžeme analogicky uchopit jakýkoliv případ. Musíme jít do hloubky a vnímat lék v celé jeho šíři, je potřeba nalézt hluboký psychologický popis všech možných stavů léku a vše dát dohromady do souvislosti. Teprve tehdy můžeme tyto dvě mísy použít jako misky vah a hledat lék, který je podobný případu. Můžeme rozpoznat hudební akord, přestože bude zahrán na jiný hudební nástroj. “Similia similibus curentur”. (více o popisech obrazů léků v záložce Obrazy léků)

Pochopení a vnímání miasmat

Důležitost miasmat zdůrazňoval již samotný Samuel Hahnemann, přesto je mnoho homeopatů neumí dostatečně uchopit a řada přednášejících používá miasmata velmi odlišným způsobem. Současně je potřeba hahnemannovské pojetí miasmat aktualizovat, protože miasmata v současné době se projevují jinak (jak již bylo zmíněno, v současnosti se projevují symptomy potlačených miasmat) a také jsou aktivnější jiná miasmata než dříve (například karcinozní miasma). Je důležité umět s miasmaty pracovat, může nás to výrazně nasměrovat k určité skupině léků a pomoct při analýze a to bude také součástí programu školy.

Avšak snažit se celou homeopatii chápat z pohledu miasmat, u každého případu nutně zvolit miasma a postupovat potom podle nějakých tabulek je opět velmi omezující vnímání homeopatie. Miasmata nám mohou být dobrým sluhou ale špatným pánem. Pokud v případu vnímáme jasné příznaky nějakého miasmatu, pak je velmi užitečné ho při výběru léku použít.

Vedení případů, akutní homeopatie

Samotný výběr léku není tím jediným, co potřebujeme. Zvláště u složitějších případů je důležité vhodné dávkování a vedení případu. Naším cílem není jen vyléčení pacienta, ale i to, aby léčba probíhala co nejrychleji a způsobovala co nejméně problémů. Protože je v současnosti mnoho symptomů potlačených alopatickými léky (atb, hormony atd.), může při zvolení nevhodné potence nastat výrazné zhoršení. A dále je důležité reakci zhodnotiti a podle toho postupovat dál. Každé zhoršení nemusí znamenat, že se jedná o homeopatické zhoršení. Často se můžeme setkat s případy, že se pacient dlouhodobě zhorší a homeopat ho přesvědčuje, že je to nutné a potřebné. Přitom často blízké, ale nesprávné léky mohou způsobit velmi výrazné zhoršení bez následného pozitivního působení. Budeme se učit jak zhoršení co nejvíce omezit vhodným výběrem potence a dávkování. Je často vhodné preferovat užívání vodních/lihových potencí před suchými potencemi - naučíme se, jak s nimi pracovat.

Zatím byly zmiňovány pouze chronické případy, ale současně je důležité se zabývat i akutní homeopatickou léčbou, část programu bude věnován i akutní homeopatii. Je důležité správně odlišit, kdy se skutečně jedná o akutní onemocnění a kdy jde o akutní projev chronického stavu.

Další možnosti poznávání léků, vnímání případů, provingy

V homeopatii je velmi důležité si rozšiřovat schopnosti vnímání. Jsou různé možnosti vnímání léků, lidí - pacientů i všeho kolem nás. Každý z dalších střípků nám může pomoct s nalézáním správných odpovědí. Proto je důležité přijímat i inspirace od různých homeopatů. Velmi užitečný může být například pohled pomocí 4 elementů, který výrazně propracoval Chaim Rosenthal, pohled pomocí 7 čaker (čímž se zabývá například Robin Murphy), pohled pomocí říší, kterým se podrobně věnuje mnoho homeopatů, pohled pomocí skupin léků, například mořské léky, léky ze stromů, hadí léky atd. Při výuce budeme pracovat i s těmito různými pohledy.

Je nutné pracovat se získanými informacemi a široce analyzovat, ale současně je i dobré se učit naslouchat vlastní intuici. Intuice nám může dát zajímavé vodítko při výběru léku, ale také nám může hodně pomoci při odebírání/vnímání případu. Intuice nás může nasměrovat k tomu, co je v případu důležité, pomoci nalézt to, že se pacient dotkl pro něj něčeho důležitého, ale často nám pohled intuice může zastřít vlastní projekce a předpojatost. Při vnímání případu je nutné nevkládat do příběhu vlastní odpovědi, ale je důležité naslouchat. Budeme se učit jak co nejlépe vnímat/odebírat případ a také, jakým způsobem se snažit rozšiřovat vlastní schopnosti vnímání a intuici.

Jednou z možností jak studovat léky a rozšiřovat si schopnosti vnímání je i provádění provingů, které je možné provádět různými způsoby. Během roku budeme několik provingů provádět.

Strava, toxicita, doplňky

Homeopaté ví, že neexistuje žádná ideální dieta pro všechny. Pro homeopata je přínosnější, když člověk jí to co mu chutná než to co mu nařizuje nějaká dieta, protože jeho přirozené chutě jsou odrazem jeho homeopatického obrazu, často je to součást kompenzačního mechanizmu. Avšak strava je důležitá pro celkové uzdravení a homeopat by měl být schopen poradit ohledně stravovacích návyků. Důležitou součástí stravy je také schopnost trávit a střevní disbióza často bývá i překážkou v léčbě. Proto je důležité se naučit střevní disbiózu rozpoznat a pokud je to potřeba, zvolit při léčbě odpovídající střevní nosodu.

V současné době je mnoho problémů způsobeno zátěží, kterou lidé před několika desítkami let vůbec neznali, jako je očkování, hormonální terapie atd., ale přitom jsou stále větším problémem v celé populaci. V tomto ohledu je homeopatie velmi důležitá, protože je to metoda velmi účiná při eliminaci a napravování této zátěže. Budeme se zabývat tím, jak správně používat homeopatika při detoxikaci i jako prevenci nežádoucích účinků například očkování.

Dětská homeopatie

Mezi dětskou a dospělou homeopatií z pohledu popisu léků není rozdíl. Nejsou jen dětské léky a dospělé léky a ani není popis léku zvlášť pro dítě a zvlášť pro dospělé. Pokud známe skutečně celostní popis léku, pak platí obecně, ale u dětí jsou často výraznější jiné aspekty než u dospělého, dítě je obvykle mnohem méně kompenzované než dospělý. A v neposlední řadě je odebírání/vnímání případů u dětí hodně odlišné, protože záleží mnohem více na tom, co pozorujeme a vnímáme než co nám pacient řekne. Proto se budeme samostatně věnovat i léčbě dětských pacientů.

Homeopatie...

Homeopatie je úžasná léčebná metoda, která je velmi komplexní. Pomocí homeopatie můžeme léčit nepřeberné množství zdravotních fyzických i psychických problémů. Avšak současně nemůže být odpovědí na vše. Homeopat jako správný terapeut by si měl stále rozšiřovat obzory a mít přehled o dalších možnostech nejen léčby a terapie, ale i rozvoje osobnosti. Homeopatie odstraňuje nemoc, odstraňuje překážky v duševním rozvoji. Nemoc je něco, co člověka omezuje, omezuje jeho svobodné jednání. Říká se, že homeopatie neléčí nemoc, ale člověka, to je však zavádějící. Často k člověku přiřazujeme přímo lék a říkáme, že nějaký člověk je had, nebo sulphur, ale to ve skutečnosti to tak není. Daný člověk potřebuje hadí lék, aby se zbavil nemoci, ale pokud se jí skutečně zbaví, pak ho již nepotřebuje. Někdy při studiu homeopatie zapomínáme, co to vlastně nemoc je a co může homeopatie nabídnout, proto se i tímto budeme během studia zabývat.


Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Podrobnosti o studiu

 

Vyžadované vzdělání

Je vhodné, aby zájemci o studium měli dokončen alespoň jeden rok homeopatického vzdělání. Úroveň českých homeopatických škol se natolik různí, že není nutné mít dokončenou nějakou konkrétní homeopatickou školu. Pro začátečníky je určen program Základy homeopatie - jednoletý on-line kurz

Vhodná literatura a pomůcky

Pro studium není nutné pořizovat konkrétní materii mediku.
Doporučené materie mediky v češtině jsou například Murphy, Phatak, Klíčové a potvrzující symptomy od Morissona. O další literatuře se dozvíte během seminářů.

Repertorium může každý používat, na jaké je zvyklý, ale pokud ještě někdo není v používání repertoria vyhraněný, doporučuji používat repertorium Synthesis od Frederika Schroyense. I když někdo nemluví plynně anglicky, je velmi důležité pracovat s anglickým repertoriem, velmi to usnandní studium homeopatie v budoucnu a schopnost číst anglickou literaturu.

Při analýzách budeme společně pracovat s homeopatickým programem Radar Opus. Není nutné, aby ho studenti vlastnili, ale pokud ho někdo má, může ho při hodinách využívat (případně i jakýkoliv jiný homeopatický program). Studenti budou moci zakoupit speciální výhodný balíček určený pro školy Radar Opus School Encyclopaedia package za zvýhodněnou cenu. V tomto balíčku je obsažena velmi zajímavá knihovna homeopatické literatury. Podrobnosti na webu www.simillimum.cz.


Organizace

Tato škola je dvouletá, každý rok bude připraven jako samostatný blok, po dokončení každého roku student obdrží diplom a certifikát, na kterém bude zaznamenán rozsah studia. Druhý ročník bude více zaměřen na práci s živými případy, ale bude pokračovat i další studium léků a rozšiřování znalostí z 1. ročníku.

První ročník

Pro podrobný hormonogram viz záložku harmonogram - zkratka P. Škola bude probíhat přibližně jednou za 14 dní v sobotu, (celkem 16 víkendů). Během prázdnin poté bude probíhat třídení letní škola. Sobotní výuka bude od 10 do 19 hodin s hodinovou přestávkou na oběd (8 hodin výuky, tedy cca 10,7 vyučovacích hodin).

Druhý ročník

Pro podrobný hormonogram viz záložku harmonogram - zkratka PII. Škola bude probíhat přibližně jednou za 14 dní jeden den o víkendu, (celkem 16 dnů). Během prázdnin poté bude probíhat třídení letní škola. Výuka bude od 10 do 19 hodin s hodinovou přestávkou na oběd (8 hodin výuky, tedy cca 10,7 vyučovacích hodin).

Cena

Cena za víkend je 1 100 Kč při platbě za celý půlrok předem (Jeden semestr - 8 sobot - 8 800 Kč). Platbu za celý semestr je možné uhradit při prvním nebo následujícím sobotním bloku. Je možné platit i samostatně jednotlivé sobotní bloky za cenu 1 200 Kč. Pokud se někdo nebude moci zůčastnit zaplaceného bloku, dostane veškeré materiály a videozáznam z celého dne.

Letní škola

Program letní školy bude stanovem teprve během školního roku. Cena letní školy 2 400 Kč.

Místo

Škola bude probíhat na adrese Muchova 11, Praha 6

Budeme začínat v 10 hodin, choďte prosím nejdříve v 9:45. Přibližně od 13 do 14 bude pauza na oběd, v okolí je mnoho zajímavých restaurací.

Nejvhodnější doprava - metro stanice Hradčanská (trasa A) - tramvaje 1, 5, 8, 18, 20, 25, 26. Končit budeme v 19 hodin. O víkendech je zde možné parkovat zdarma .

Přihlášky

Přihlášky zasílejte na mail homeouniversvolny.cz - budou Vám zaslány aktuální informace.

Můžete přihlásit na k odebírání aktuálních informací.

Pokud někdo bude chtít podrobnější informace o studiu, telefonujte 603 743 409, mailujte homeouniversvolny.cz, případně je možné se po domluvě setkat na adrese Muchova 11, Praha 6, rád odpovím na všechny Vaše dotazy.

Harmonogram roku 2019/2020

Harmonogram

(viz termíny P pro první ročník, PII pro druhý ročník)Obsah studia Podrobnosti o studiu Program studia

Program studia

 

Postgraduální škola Universum Homeopathicum - školní rok 2019/2020 - První ročník

sobota obsah
zimní semestr

1 – 2

Úvod, homeopatická léčba, osobnosti homeopatie - Hahnemann - Organon, Hering, Kent,... (* jednotlivými články organonu se budeme zabývat v průběhu celého studia. Přestože je to starý text a někdo může mít pocit, že ho zná a že mu nic nového nemůže přinést, jeho další studium nám může přinést mnoho užitečného)

Seznámení s vhodnou literaturou a zdroji informací. Seznámení se s různými moderními pohledy na hledání celostního homeopatického léku (Sankaran, Scholten, Vithoulkas, Mangialavori,...). Přínosy a omezení těchto metod, přehled zdrojů a literatury.

Co je to nemoc a léčba, akutní a chronická léčba - co mají společného a rozdílného, hierarchie symptomů, Boeninghausenův diagram, totalita symptomů

Komplexní - celostní popis homeopatického léku (* viz článek Pochopení homeopatických léků), organizace symptomů, totalita symptomů, psychologické stavy léků, seznámení se s modely - cykly Paula Herscua, Luc de Sheppera, Willa Taylora. Stereotypní versus celostní popisy léků, organizace syptomů u pacienta.

Materia Medika - celostní popisy konkrétních léku z Materie mediky (* ve vyučování materie mediky se nebude postupovat systematicky od nejznámějších léků k méně známým, ani podle abecedy, větší léky budou střídány s menšími léky. Při studiu některého léku začneme nejdříve případem a teprve na základě analýzy nalezneme lék, seznam léků tedy nebude znám předem. Během roku se podrobně seznámíme s mnoha nejčastěji používanými léky, ale i s řadou malých léků. Není však možné se komplexně seznámit se všemi léky, přesto je ale důležité mít možnost nalézt i malý lék, pokud je potřeba. Proto se budeme především učit, jak vytvořit komplexní popis obrazu léku z dostupných informací. Studenti si budou připravovat vlastní popisy vybraných léků a na následující hodině je budeme společně konzultovat.)

Repertorium - základní pomůcka při analýze (* hned od začátku začneme pracovat s repertoriem. Repertorium je nástroj, nikoliv návod. Repertorium je k ničemu, pokud bez hlubšího pochopení vybereme nějaké výrazné symptomy a vybereme první lék, který nám vyjde. Použití repertoria musí předcházet analýza a porozumění případu. Dále musíme i dobře rozumět jednotlivým rubrikám repertoria. Používání repertoria je velkým úskalím pro začínající homeopaty. Řada přednášejících prezentuje své případy a v repertorizační analýze jim vychází správný lék na prvním místě, přitom ale detailně nevysvětlí, proč právě vybrali dané rubriky. Přitom při použití jiných podobných rubrik vyjde analýza zcela jinak. Společně se budeme podrobně učit, jak pomocí repertoria dojít k hodnověrným výsledkům. Důležité je i nalézt pomocí repertorizace menší lék, který v repertoriu není dostatečně zastoupen. Práce s repertoriem se bude prolínat celým studiem. Repertorizaci však bude vždy předcházet komplexní analýza případu. Případ je vždy potřeba nejdříve zorganizovat do celistvého obrazu tak, jako je možné i zorganizovat komplexní obraz homeopatického léku. Výsledek repertorizace však neznamená volbu léku. Repertorizace nám přináší pouze možnosti, návrhy. Teprve pokud celkový obraz jednoho z navržených léků odpovídá celkovému obrazu pacienta, pak nalezneme správný lék)

3 – 4

Pokračování v Materii medice, práci s Repertoriem, řešení papírových případů nebo filmových postav.

Studenti budou dostávat zadání k vlastní analýze buď reálného případu nebo filmové postavy (* Někdy je velmi zajímavé a užitečné analyzovat filmovou postavu, v některých filmech jsou zobrazeny homeopatické léky velmi široce a komplexně.), na následující hodině budeme analýzu řešit společně. Materia Medica a práce s případy a repertoriem bude hlavní náplň dalších hodin. Navíc se však průběžně budeme zabývat i dalsími tématy.

další témata:

Miasmata - popis jednotlivých miasmat a výrazné léky jednotlivých miasmat. (* Miasmata zde nebudeme používat podle nějakých tabulek, ani nebudeme používat tzv. miasmatickou "léčbu", miasmata jsou velmi komplexní problém, jejich použití nelze nijak zjednodušit či paušalizovat. Pokud v případu nalezneme jasné miasma, neznamená to, že je vhodné použít nosodu, avšak může nás to nasměrovat na vhodné léky a pomoct při diferenciální diagnóze. Miasmatické nosody mají své vlastní obrazy a je vhodné je použít v případech, které je skutečně vyžadují. Obrazy miasmatických nosod se od obrazů jiných léků částečně odlišují a jejich použití se také částečně liší. Miasmatům se budeme věnovat i v dalších hodinách)

5 – 8

Pokračování v Materii medice...

další témata:

Potence - výroba homeopatických léků, ředění, triturace, potence X, C, LM, léky v suché podobě a v lihových/vodních ředěních, užívání vhodných potencí v praxi

Infekční nemoci, Genus epidemicus, homeopatická profylaxe infekčních nemocí

Vedení případu, druhý předpis

Odebírání - vnímání případu

Další pomůcky v homeopatické analýze - říše (minerální, rostliné, živočišné...)

Hmeopatie a čakry, elementy...

Proving

9 – 10

Pokračování v Materii medice...

další témata:

Živé klinické případy.

Vedení a specifika dětských případů. (* Nejsou "dětské" léky, ani "dospělé" léky. Na první pohled se může dítě, které potřebuje nějaký lék hodně lišit od dospělého, který potřebuje ten samý lék. Někteří homeopaté podle stereotypních popisů nalézají nějaký konkrétní lék pouze u dospělých, jiný zase pouze u dětí. To je však často způsobeno povrchními popisy léků. Pokud vnímáme popisy léků celostně, pochopíme, že u některých léků se děti mohou častěji nalézat v jiné části cyklu než dospělí. Dospělí jsou mnohem více kompenzovaní. U dětí však získáváme informace trochu jiným způsobem, je potřeba částečně odlišný přístup. Je potřeba mnohem více pozorovat a vnímat a vlastně si i trochu hrát. Dětské případy jsou z některého pohledu těžší, ale z jiného naopak lehčí než v případě dospělých.)

11 – 14

Pokračování v Materii medice...

další témata:

Homeopatie v těhotenství a po porodu

Prevence poškození po očkování, léčba následků očkování

Omezení homeopatické léčby, použití tinktur a nízkých potencí, střevní nosody...

Další terapie (* homeopat by měl rozvíjet přehled i o jiných oborech přírodní medicíny. Měl by být schopen poradit při výběru jiných metod. Přestože je homeopatie velmi účiný léčebný systém, ne ve všech případech je homeopatická léčba účinná. Někdy může zas jiná podpůrná terapie urychlit homeopatickou léčbu při těžkých onemocněních.)

Specifika při vedeních psychiatrických případů

Homeopatie při vážných chorobách - rakovina, MS,... - léčba a paliace

15 – 16

Pokračování v Materii medice...

další témata:

k čemu jsme se nedostali...

prezentace závěrečných samostatných prací studentů (* na závěr nebude žádný test ani zkouška. Homeopatie vyžaduje komplexní přemýšlení a práci, nikoliv odpovídání na zjednodušené otázky)

prázdniny

Letní škola

témata se připravují


rozvrh je orientační, posloupnost různých témat se může měnit.